Dret a l’assistència sanitària

Tots els ciutadans de Catalunya tenen dret al sistema sanitari públic.

logo CatSalutEl Reial decret 16/2012, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut, estableix la condició de persona assegurada del Sistema Nacional de la Salut per tal de rebre l’assistència sanitària pública. L’organisme que reconeix i acredita aquesta condició de persona assegurada és l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

A Catalunya, el CatSalut és l’ens públic responsable de garantir la prestació dels serveis sanitaris de cobertura pública per a tots els ciutadans de Catalunya i us assigna un nivell de cobertura específic d’acord amb les vostres circumstàncies personals. Aquest nivell de cobertura determina el nivell de prestacions assignades a cada persona.

05pLa targeta sanitària individual (TSI) us identifica i acredita el dret a rebre l’assistència sanitària pública. És el document que us permet l’accés als centres i els serveis del sistema sanitari públic que teniu assignats.

 

DEMANAR LA TSI

Ciutadans residents a Catalunya

Per demanar la TSI per primera vegada us haureu d’adreçar a l’INSS, on us lliuraran un document on s’especificarà la vostra condició respecte al Sistema Nacional de Salut. Amb aquest document haureu d’anar al vostre centre d’atenció primària (CAP) on us haureu d’identificar, emplenar el formulari de sol·licitud i presentar la documentació següent o autoritzar el CatSalut perquè la consulti en línia a les administracions corresponents:

  • Document identificador (DNI, NIE o passaport).
  • Volant d’empadronament amb data d’emissió inferior a tres mesos. (Ajuntaments que disposen de la consulta en línia).
  • Fotocòpia del document que us ha lliurat l’INSS amb relació a la vostra condició de persona assegurada o del document acreditatiu del dret a l’assistència sanitària de MUFACE, MUGEJU o ISFAS. Aquest document sí que l’haureu de presentar, si sou beneficiari d’un titular.

Si la sol·licitud es fa en nom d’una altra persona, caldrà aportar la documentació escaient de la representació legal: la fotocòpia del llibre de família o el document que n’acrediti la representació.

Us enviarem la targeta sanitària al vostre domicili per correu postal.

Ciutadans nouvinguts

Els nounats

Les persones nascudes a Catalunya poden accedir a l’assistència sanitària pública fent els mateixos tràmits esmentats. També cal anar prèviament a l’INSS per fer-ne el registre corresponent.

Si el naixement s’ha produït en un centre sanitari públic, en alguns casos, serà el mateix centre qui faci el tràmit amb el CatSalut per obtenir la TSI i aquest l’enviarà a la llar del nadó.

Les persones desplaçades

Són les persones que es troben fora del seu lloc habitual de residència i necessiten assistència sanitària.

Si heu de fer un desplaçament, cal que us informeu de com podeu continuar tenint garantida l’atenció sanitària.

Hi ha diversos tipus de desplaçaments, segons el lloc d’origen i de destinació. Per conèixer què cal fer en cada cas concret i poder tenir assistència sanitària garantida, consulteu l’apartat Desplaçaments.

Font: Servei Català de la Salut