Informe de Maternitat

El vostre metge us emplenarà aquest informe a la consulta. En cas de baixa prèvia al part, cal emetre l’alta de la contingència prèvia. 

Com? Cal portar l’informe de l’alta hospitalària.

On s’ha de presentar l’informe de maternitat? El metge donarà a la pacient dues còpies de l’informe: una l’ha de presentar a l’empresa i l’altra, al centre d’informació de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) més proper al seu domicili, ja que és l’organisme que fa el pagament durant aquest període.

Quina durada pot tenir? Setze setmanes ininterrompudes. En cas de part múltiple, s’ampliarà en 2 setmanes més per cada fill a partir del segon.

El període de descans maternal s’inicia obligatòriament en el moment del part. En qualsevol cas, 6 setmanes han de ser immediatament posteriors al part.

En cas de defunció de la mare, el pare pot fer ús d’aquest període.

Paternitat: si el pare i la mare treballen, en iniciar-se el període de descans per maternitat, la mare podrà optar perquè el pare gaudeixi fins a 10 setmanes de paternitat de manera ininterrompuda, de forma simultània o successiva amb la mare, llevat que en el moment del seu inici la incorporació al treball de la mare suposi un risc per a la seva salut.

En cas d’adopció o acolliment? El període de descans és de 16 setmanes si l’adoptat o acollit és menor de 6 anys. En cas d’adopció o acolliment múltiple, s’ampliarà a 2 setmanes més per cada fill a partir del segon, a partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o a partir de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció.

Què cal fer si la dona embarassada està de baixa mèdica? En aquest cas, se suspèn el procés d’incapacitat temporal durant el descans maternal, que es pot reprendre si transcorregudes les 16 setmanes preceptives persisteixen les causes que el van originar.

Normativa