La incapacitat temporal (baixa)

La incapacitat temporal (IT) comença en el moment que el metge de la sanitat pública us fa el comunicat de baixa mèdica.

Es consideren situacions determinants d’incapacitat temporal les degudes accident o malaltia, ja sigui comuna o professional.

Com acrediteu la baixa? El metge us donarà dues còpies del comunicat de baixa, una per a vosaltres i l’altra per a l’empresa, on heu de presentar-la en un termini màxim de tres dies.

Com acrediteu el seguiment de baixa mèdica? Heu d’acreditar-lo mitjançant els corresponents comunicats mèdics de confirmació. El primer comunicat de confirmació us l’han de fer al quart dia del comunicat de baixa mèdica. Els comunicats següents s’han de recollir setmanalment.

Quina durada pot tenir? La durada màxima per un mateix procés és de 18 mesos. Una vegada superat aquest termini, us han de fer el comunicat d’alta per curació o per esgotament del termini.

Què heu de fer si arribeu als 18 mesos? Abans d’arribar als 18 mesos sense que s’hagi produït l’alta mèdica per curació, l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS) us citarà per fer la revisió preceptiva i remetrà l’informe corresponent a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Telèfon ICAMS: 935 119 400

Telèfon INSS: 900 16 65 65

Teniu dret a rebre assistència sanitària? Durant tot el temps de permanència de baixa, rebreu assistència sanitària dels serveis públics de salut.

Cal que passeu alguna revisió mèdica? Esteu obligats a fer totes les revisions i controls proposats a instància del metge d’atenció primària o de l’ICAMS. El fet de no assistir a les revisions d’aquesta unitat comporta l’alta per incompareixença.

Igualment, si l’empresari ha optat perquè el control del pagament de la prestació per incapacitat temporal comuna el faci una mútua d’accidents de treball i malalties professionals (MATEPSS), esteu obligats a passar els controls de seguiment d’aquesta mútua. Les mútues d’accidents de treball i malalties professionals no poden donar altes mèdiques de malaltia comuna, però sí que poden donar l’alta mèdica en cas d’accidents de treball i malalties professionals.

Us podeu desplaçar temporalment fora de la vostra localitat durant el procés de baixa? Durant el procés de baixa no podeu desplaçar-vos de manera temporal fora de la vostra localitat.

Si us desplaceu definitivament a una altra localitat o fora de l’àmbit del vostre centre d’atenció primària (CAP), el CAP d’origen enviarà el vostre expedient de baixa al nou CAP per fer-ne el seguiment.

Què han de fer les empreses que volen informació sobre el procés de baixa mèdica d’un treballador? Les empreses poden demanar informació per escrit dels processos d’incapacitat temporal dels seus treballadors quan superin els tres mesos de baixa a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries. Fins a  aquest moment, la incapacitat temporal està justificada pel comunicat de baixa i els comunicats de confirmació lliurats pels metges del servei sanitari públic, així com per l’informe mèdic complementari de periodicitat mensual a partir del tercer comunicat de confirmació.

En qualsevol cas el diagnòstic del motiu de la baixa mèdica és confidencial.

Normativa:

  • Reial decret 575/1997, art. 1.3 (BOE de 18.04.97), de gestió i control de prestacions econòmiques en IT

Baixa i alta mèdica. Accident de circulació 

La baixa i l’alta mèdica us l’ha de fer el metge o metgessa de capçalera de la sanitat pública.

Us pot anar a buscar la baixa mèdica qualsevol persona amb qui tingueu relació tan aviat com pugui, amb l’autorització del pacient, l’acreditació i la documentació corresponents.

S’ha d’aportar l’informe mèdic del centre on la persona ha estat atesa o ingressada i la targeta sanitària individual al vostre CAP.

Baixa i alta mèdica. Accidents de treball i malalties professionals

La baixa mèdica us l’ha de fer la mútua d’accidents de treball i malalties professionals. L’empresa ha de fer arribar a la mútua el comunicat d’accident.

Si aquesta mútua és l’Institut Nacional de la Seguretat Social, l’empresa ha de contactar amb l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries.

Les persones del servei domèstic, del règim especial agrari per compte propi i del règim especial d’autònoms també heu de contactar amb l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries.

Baixa i alta mèdica. Reclamacions 

Malaltia comuna: si no esteu d’acord amb l’alta mèdica, podeu fer una reclamació per escrit a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries.

Invalidesa: podeu fer la reclamació prèvia a la via laboral contra les resolucions d’invalidesa en els centres d’informació de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Accidents de treball: podeu reclamar per escrit a la vostra mútua d’accidents de treball i malalties professionals i, en el cas que no es resolgui, podeu presentar-la als centres de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Si teniu l’Institut Nacional de la Seguretat Social com a mútua, podeu adreçar les reclamacions contra l’alta mèdica a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries.

Normativa

  • Reial decret 575/1997, art. 1.3 (BOE de 18.04.97), de gestió i control de prestacions econòmiques en IT