Petició de la història clínica

Si necessiteu demanar la vostra historia clínica, ho podeu fer:

Petició de la historia clínica pròpia (cliqueu per descarregar el document)

Us haureu d’adreçar al taulell d’Atenció al Ciutadà amb una fotocòpia del DNI (i del llibre de família en cas de menors o incapacitats) i signar la sol·licitud corresponent.

Un cop estigui preparada, us avisarem per tal de què la passeu a recollir i signeu el justificant de la recepció.

Petició de la història clínica entre centres sanitaris (cliqueu per descarregar el document)

Si per qualsevol motiu heu canviat de centre assistencial o necessiteu que la vostra història clínica la tinguin els professionals que actualment us estan atenent, us haureu adreçar al taulell d’Atenció al Ciutadà del centre al que esteu adscrits i omplir una sol·licitud.

Haureu de portar una fotocòpia del DNI (i del llibre de família en cas de menors o incapacitats), signar el document corresponent i especificar el centre on s’ha de demanar la documentació.

Un cop rebuda, li serà lliurada al professional que teniu assignat.